หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในโครงการยกระดับรายได้ โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในโครงการยกระดับรายได้ โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-21 11:29:16


ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมนักศึกษาและทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) "ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลบางคนที และตำบลบางแค  ทั้งนี้ยังอบรมให้ความรู้ด้านการทำขนม มอบวัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในโครงการ อีกด้วย (วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564)