หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแนวทางการดำเนินงานพร้อมรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแนวทางการดำเนินงานพร้อมรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-21 18:00:13


ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ) โดยการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ หารือแนวทางปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการดำเนินโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นฐานจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ครัวเรือน) โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และโครงการการเขียนโครงการวิจัยและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แนวทางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2564 (รอบที่ 2 Quota) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพให้พร้อมรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30-13.00 น.)