หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบสุดท้าย)
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบสุดท้าย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-03 13:07:14

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา 

จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบสุดท้าย)

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (รอบบ่าย) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศรินทร์ ธรเสนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา