หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเสียง
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเสียง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-21 19:24:05


หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้เครื่องวัดระดับเสียง ให้กับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสิทธิพร แอวโซซิเอส จำกัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดระดับเสียง สำหรับดำเนินงานวิจัยในรายวิชาโครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ คือ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความแตกต่างของระดับเสียงจากการจราจรชนิดไม่ต่อเนื่องระหว่างการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับการตรวจวัดจริงบริเวณริมถนนราชวิถี” และงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบด้านเสียงที่มีต่อสัตว์ป่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา”