หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-24 15:40:01

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดทำวารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี The Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ) และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประจำปี 2565