หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบ ISO/IEC 17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบ ISO/IEC 17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-05 23:13:40

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบ ISO/IEC 17025

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00- 12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เพื่อติดตาม ทบทวนการดำเนินงานของการทดสอบตัวอย่าง ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ ห้อง 26201 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการในปี 2565 ที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2567