หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับโล่รางวัล ระดับเงิน(ดีมาก) Green Youth ประจำปี 2563 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับโล่รางวัล ระดับเงิน(ดีมาก) Green Youth ประจำปี 2563 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-05 15:20:33


นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับโล่รางวัลระดับเงิน(ดีมาก)

Green Youth ประจำปี 2563 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล และ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับเงิน(ดีมาก) ในการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ ได้ให้เกียรติแสดงความยินดีกับนักศึกษาและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก