หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน
ประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-23 01:03:29


ประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยประธานหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรรมอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดประชุมหารือกับคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน นำทีมโดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช (ประธาน) คุณสุทธิคุณ เทียมประเสริฐ  คุณผจญ ศรีบุญเรือง คุณอาทิตย์ เวชกิจ และ คุณทวี จงควินิต เพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน (วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564