หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-20 19:53:52


สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษา

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษานิติวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปของไทย ประเภทของกฎหมายไทยทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา มาเป็นวิทยากรบรรยาย