หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-20 11:29:18


วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2563 ทั้งนี้ การประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ (ร่าง)แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยียวยานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 และ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ (ร่าง)กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับสาขาวิชาและศูนย์วิทยาศาสตร์ และกำหนดการจัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ปี2563