หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำรุ่นที่ 10
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำรุ่นที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-12 11:44:38

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำรุ่นที่ 10

 เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 10 ขึ้น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อมลพิษทางน้ำ สถานการณ์คุณภาพน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม