หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > แขนงวิชาชีววิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ ให้กับ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
แขนงวิชาชีววิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ ให้กับ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-20 17:26:24


แขนงวิชาชีววิทยา สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อให้เเก่สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องฏิบัติการชีววิทยา 26405 และ 26406 อาคาร 26 โดยมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารสังเคราะห์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช การย้ายและขยายต้นพืช เพื่อสนับสนุนการใช้ความรู้ในการจัดการด้านกัญชาเวชศาสตร์ต่อไป (วันที่ 3 เมษายน 2564)