หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-03 12:51:34


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 ประจำปี 2567 หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2

เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ให้สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA ซึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมการอบรมอยู่ภายใต้โครงการ "กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567