หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด ในโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (startup)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด ในโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (startup)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 14:59:19


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 

ณ สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด ในโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (startup)

   เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เจ้าของโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ได้นำนักศึกษาจากสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ จำนวน 19 คน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้นอกจากห้องเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา FIB3512 การสร้างธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก รวมไปถึงการสร้างกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง กับ สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด ที่ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ไว้