หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-12 16:50:29

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26103) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเล่าประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ และสารสนเทศศึกษา  ในการนี้อาจารย์แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ได้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์พงพิสิษฐ์  เลี้ยงอยู่ หัวหน้าแขนงวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  อุยพานิชย์ อาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี  และอาจารย์พงศกร  กิ่งสุวรรณกุล เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการเล่าเรื่อง อันจะนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาคอนเทนท์ที่ดีในอนาคต