หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแผนการบริหารงานฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแผนการบริหารงานฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-21 12:05:47


เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 (แบบออนไลน์) ทั้งนี้เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการบริหารตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย