หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาแขนงการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากงาน กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog" ภายใต้โครงก
นักศึกษาแขนงการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากงาน กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog" ภายใต้โครงก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-10-11 14:07:17


นักศึกษาแขนงการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากงาน กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog" ภายใต้โครงการการประกวดแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพด้วยนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “Biodiversity Catalog” ปีงบประมาณ 2566”

   เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นักศึกษาแขนงการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog" ณ หอประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมที่ได้รางวัล มีดังต่อไปนี้

ทีม BIOJOIN รางวัลชนะเลิศ ได้ทุนการศึกษา 25,000 บาท

นางสาว อาทิตยา ทรงวิลาศ

นาย ทศพล คติสุข

นางสาว เมธาพร ทองอ่อน

นาย วิษณุ วงศ์ศรีเพ็ง

ทีม 4PPAM รางวัลชมเชย ได้ทุนการศึกษา 5,000 บาท

นาย ปาณชัย วิใจลอม

นางสาว ชลิดา ชงขุนทด

นางสาว รําไพพัชร จินดาศรี

นาย ณัฐพัฒน์ ทรัพย์ถาวร