หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการทำงาน หลักสูตร “BEYOND YOUR BEST”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการทำงาน หลักสูตร “BEYOND YOUR BEST”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-19 15:02:18


วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการทำงาน หลักสูตร “BEYOND YOUR BEST” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รสรินทร์ ธรเสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ มาเป็นวิทยากรหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มาเป็นวิทยากรร่วม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิธีคิด การปรับ Mindset ทัศนคติ แรงบันดาลใจ และมุมมองต่อการทำงานและต่อเพื่อนร่วมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม โดยกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี