หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > โครงการชีวะชาววัง แขนงวิชาชีววิทยา บูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิทยากับความเป็นวังสวนสุนันทา
โครงการชีวะชาววัง แขนงวิชาชีววิทยา บูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิทยากับความเป็นวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-19 11:35:45


แขนงชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีได้จัดโครงการชีวะชาววังขึ้น เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิทยากับความเป็นวังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการให้ความรู้ ถ่ายทอดประวัติและเรื่องราวของสวนสุนันทา ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการจำลองพระจริยวัตรของ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา  และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี และสาธิตการทำบุหงาสด ซึ่งเป็นเครื่องหอมจากดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรย และดอกมะลิ คลุกเคล้ากับหัวน้ำหอม 5 กลิ่น คือกลิ่นมะลิ กุหลาบ กระดังงา ไฮยาซินท์ และลำเจียก บรรจุลงในถุงโปร่งเป็นของที่ระลึกสำหรับนักศึกษา ซึ่งในสมัยก่อนนั้น หญิงสาวโบราณมักเก็บไว้ในห้องเพื่อสร้างกลิ่นหอม เมื่อดอกไม้แห้งแล้ว สามารถเป็นบุหงาแห้งเพื่อสร้างความหอมสำหรับหีบผ้าหรือตู้เสื้อผ้าต่อไป (วันที่ 1 เมษายน 2564)