หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-03 12:52:00

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของหลักสูตร (สาขาวิชา) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง กับ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เพื่อวางแผนและปรึกษาร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว