หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567"
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-03 12:43:23


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย 

“การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตราฐานวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567"

   วันที่ 19 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับประกาศคุรุสภา เรื่อง “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตราฐานวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567" เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และสร้างความรับรู้ และเข้าใจ เพื่อการรับรองปริญญาฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา