หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-19 12:47:58


อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จากทุกสาขาวิชา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดูดีจากภายในสู่ภายนอก เสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงออกอย่างโดดเด่นและถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นฤมล ชมโฉม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ (วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)