หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดอันดับนักวิจัยในฐานข้อมูล Google Scholar โดย สำนัก “AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index)
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดอันดับนักวิจัยในฐานข้อมูล Google Scholar โดย สำนัก “AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-05 14:55:49


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ติดอันดับนักวิจัยในฐานข้อมูล Google Scholar 

โดย สำนัก “AD Scientific Index”  (Alper-Doger Scientific Index) 

สำนัก “AD Scientific Index”  (Alper-Doger Scientific Index) ได้ทำการจัดอันดับนักวิจัยและมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ข้อมูล  ดัชนี h-index  จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัย (citations) และ i10 index ในช่วง 5 ปีย้อนหลังจากฐานข้อมูล Google Scholar ผลการจัดอันดับพบว่าในประเทศไทย มีนักวิจัยที่ติดอันดับ อยู่ทั้งหมด 2309 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักวิจัยที่ติดอันดับ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน  

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายชื่อนักวิจัยที่ติดอันดับของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • 1. ผศ.ดร.มณฑารพ สุธาธรรม - Montarop Sudhadham  ติดอยู่ในอันดับที่ 8
  • 2. รศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ - Sirilak Namwong ติดอยู่ในอันดับที่ 9
  • 3. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า - Ploysai K Ohama ติดอยู่ในอันดับที่ 10
  • 4. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ - Sudjaroen Y ติดอยู่ในอันดับที่ 12
  • 5. ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล - Ronbanchob Apiratikul  ติดอยู่ในอันดับที่ 14
  • 6. ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ - Wanida Wonsawat   ติดอยู่ในอันดับที่ 17
  • 7. ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ - Piyada Achayuthakan ติดอยู่ในอันดับที่ 19
  • 8. อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช - Wattana Panphut  ติดอยู่ในอันดับที่ 23

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลรายชื่อผู้ที่ติดอันดับได้จาก

https://www.adscientificindex.com/?university=Suan+Sunandha+Rajabhat+University