หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-20 09:12:37


รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เวลา 09.30. -12.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ งานงบประมาณคงเหลือสำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และ แผนการจัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564)