หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดอบรม “การวางแผนและเลือกใช้สื่อออนไลน์ ที่เหมาะกับสินค้าของธุรกิจ (E-Commerce)”
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดอบรม “การวางแผนและเลือกใช้สื่อออนไลน์ ที่เหมาะกับสินค้าของธุรกิจ (E-Commerce)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-17 17:08:37


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดอบรม “การวางแผนและเลือกใช้สื่อออนไลน์ 

ที่เหมาะกับสินค้าของธุรกิจ (E-Commerce)”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และวันที 11 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรม เรื่อง “การวางแผนและเลือกใช้สื่อออนไลน์ ที่เหมาะกับสินค้าของธุรกิจ (E-Commerce)” ให้กับนักศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ผ่านช่องทาง Google meet ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ออดี้ - กิตติชัย ปรีน้อย (นินจาการตลาด) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing  เป็นวิทยากรบรรยาย