หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2015)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2015)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-17 15:25:20


เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2015) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ทัดแก้ว (กรรมการผู้จัดการและ Lead Auditor ตรวจให้การรับรองมาตรฐานและตรวจติดตามระบบ) จากบริษัท คิวอีแอนด์อี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (QEANDE MANAGEMENT CO.,LTD) ซึ่งในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นการอบรมในหัวข้อ “ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management system) และในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 อบรมในหัวข้อ “การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing) ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน