หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 14:23:44


วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่งโดยได้เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยการสรรหาในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะและภาควิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะต่อไป