หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-16 23:04:46


อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” หัวข้อ “การทำวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 เวลา ผ่านการประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ครูวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นักทรีพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ