หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้ เทียบเท่ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้ เทียบเท่ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-16 14:45:57


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้

เทียบเท่ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้เทียบเท่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษาทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล เปียซื่อ และ อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ (วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564)