หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-16 18:20:52


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน (ประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต  พุ่มศรีภานนท์ (กรรมการ) และ อาจารย์เมลานี อุระสนิท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2563 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)