หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-13 12:19:26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวปาณิสรา นิตุธร กรรมการผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน (กรรมการและเลขานุการ) นางสาวรดาศา โพธิ์จาด และนางสาววิรงรอง ทำโย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet