หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 12:33:35

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

 ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" 

   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

   ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม สาขาเกษตรและชีววิทยา ด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร