หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับ ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-18 15:42:28


เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถพิเศษ ในด้านต่างๆ ทั้งปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี และเป็นตัวแทนของนักศึกษาการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิยาภา       พุทธกูล            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันจิรา        สุขศรี              สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัชนาถ        ต่อมณี             สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอนัญญา      แก้วทรัพย์                  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาทิตยา      เล็กน้อย           สาขาวิชาเคมี

รางวัลชนะเลิศ เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปราการ     เนตรประสิทธิ์          สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนา         แดงไพโรจน์             สาขาวิชาเคมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวชิระ        ยิ้มสีใส                             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชินวัตร      เข็มลาย                           สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัคพงษ์     อิ่มเอิบ                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และรางวัล

Miss Popular Vote

นางสาวรัชนาถ        ต่อมณี             สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Mr. Popular Vote

นายกฤตภพ     กระแสร์                 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ                                                            นวัตกรรมชีวภาพ

Miss Popular Social Media Vote

นางสาวอนัญญา      แก้วทรัพย์                  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Popular Social Media Vote

นายวชิระ        ยิ้มสีใส                             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพภาพการจัดมินิคอนเสิร์ตของนักศึกษา