หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-14 14:33:59


วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การย้ายสังกัดหลักสูตร การเลือกแผนการเรียนนักศึกษา และการเชิญอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ENM5101 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน