หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 14:05:53


เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2564 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี