หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 4 )
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 4 )

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-27 11:14:58


ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 4 )


ในวันพุธ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (รอบบ่าย) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วยสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศรินทร์ ธรเสนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา