หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 3 )
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 3 )

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-27 11:12:34

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 3 )

ในวันพุธ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (รอบเช้า) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศรินทร์ ธรเสนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา