หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:39:25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานรากฯ ณ พื้นที่ตำบลบางคนที และ พื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย อาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนในพื้นที่ และ สำรวจข้อมูลความสุขมวลรวม (Gross Village Happiness) ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567