หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บุคลากรสายวิชาการคณะวิทย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ การวัดผลประเมินผลด้วย Application
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ การวัดผลประเมินผลด้วย Application

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-13 13:55:11


บุคลากรสายวิชาการคณะวิทย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล

การออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ การวัดผลประเมินผลด้วย Application

         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก อศจ. นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล: การออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ การวัดผลประเมินผลด้วย Application ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รับผิดชอบการบรรยายหัวข้อ “การบูรณาการสื่อความรู้กับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Knowledge Media and Learning Platform Integration)” โดยมีผู้บริหารและอาจารย์อาชีวศึกษาที่สอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เข้าร่วมจำนวน 40 ท่าน