หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-07-02 14:45:12


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ 

และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

   ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2567  ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการ ทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

   โดยได้รับเกียรติจาก นายพยัพ เถื่อนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ น้ำมันนวดสมุนไพร และ แปรรูปมะนาว (แยมมะนาว) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะใช้วัตถุดิบของพื้นถิ่นของชุมชนดอนมะโนรา ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว และมะนาว ซึ่งมีการสาธิตวิธีการทำ และให้ประชาชนชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการทำในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการดำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2567

    ทั้งนี้ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในเป้าหมายที่ 1 การยุติ/การหยุดยั้งความยากจน เป้าหมายที่ 8 การทำงานที่เน้นคุณค่าและตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ #SDGs_SSRU