หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:26:05


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ”รุ่นที่ 3 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีการบำบัดน้ำสีย และเทคนิคในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย”รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ บรรยายในหัวข้อ “มลพิษทางน้ำ สถานการณ์มลพิษทางน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ” ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม