หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-12 13:37:37


ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564 โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564)