หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ประชุมหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ ARSA Framework
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ประชุมหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ ARSA Framework

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-11 16:37:54


สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ประชุมหารือ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ ARSA Framework

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ARSA Framework เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และ การทำ MOU ร่วมกันในอนาคต  ตลอดจนความสามารถของ ARSA Framework  ในการพัฒนา Game และ Application รวมการพัฒนาสื่อในรูปแบบ 3 มิติ โดยมี อาจารย์ ดร.ธนการ อุยพานิชย์  อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี อาจารย์พงศกร กิ่งสุวรรณกุล และอาจารย์พงพิสิษฐ์  เลี้ยงอยู่ เข้าร่วมหารือผ่าน Google Meet ออนไลน์ (วันที่ 8 ตุลาคม 2564)