หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-11 16:01:16


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน ด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet จากการสรุปผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการ ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนประเมิน 4.69 (วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564)