หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-11 15:58:41


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet (วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564)