หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ป.โท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
ป.โท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-11 15:51:59


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.จำลอง  โพธิ์บุญ  (ประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง (กรรมการ) ผศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี (กรรมการ)  และ น.ส.พิลาวรรณ กองทองนอก (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป