หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:05:48


วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้มีรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และตัวแทนคณาจารย์ ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการในระดับคณะและในระดับสาขาวิชา