หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-11 19:52:02


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ได้รับเกียรติจาก คุณชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์จากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรอบรมการทำขนมดอกอัญชันและพาชมบนอาคารสายสุทธานภดล ซึ่งเป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา