หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง จากการจัดทำโครงการจัดการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง จากการจัดทำโครงการจัดการขยะพลาสติก ด้วย 3Rs

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-09-10 13:40:57


เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นรับของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับทองแดง จากการจัดทำโครงการจัดการขยะพลาสติกด้วย 3Rs ในโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)  ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีบทบาทในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 43 แห่ง ภายใต้กรอบแนวคิดประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย