หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมและปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย” รุ่นที่ 1
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมและปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย” รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-09-09 23:14:00


ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมและปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย” รุ่นที่ 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมบุคลากร บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หลักสูตร “ผู้ควบคุมและปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย” รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม DSD (Land & Houses) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ "การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการที่พักอาศัย" และ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ "มลพิษทางน้ำและการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น" ทั้งนี้ได้มีการสาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดย นางสาววรากร โฉมโสภา และนางสาวนลินนิภา ขุนสกล นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์